Συγκεκριμένες κατηγορίες αλλοδαπών για την απόκτηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής στην Ελλάδα μπορούν να προβούν στην ασφάλιση στον ιδιωτικό τομέα. Στην εταιρία μας με ειδικό τμήμα επεξεργάζεται ελέγχει και προωθεί στις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για την ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ (βάσει την Υπουργική Απόφαση αριθμ. οικ. 53821/2014/21.10.2014):

  • Ασφάλιση μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα.

Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών ανέρχεται σε ποσό 15.000 ευρώ ετησίως,

με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ’ ανώτατο όριο.

 

  • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα.

Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών ανέρχεται σε ποσό 1500 ευρώ ετησίως,

με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ’ ανώτατο όριο.

 

  • Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη.

Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών ανέρχεται σε ποσό 10.000 ευρώ ετησίως,

με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ’ ανώτατο όριο

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

  1. Φωτοτυπία 1-της σελίδας διαβατηρίου
  2. Φωτοτυπία της visa (ή κάποιου άλλου έγγραφου που αποδεικνύει την νόμιμη παραμονή στη Ελλάδα)
  3. Πατρώνυμο (αν δεν αναγράφεται στο διαβατήριο)
  4. Διεύθυνση κατοικίας
  5. Τηλέφωνο επικοινωνίας
  6. ΑΦΜ (αν υπάρχει)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

(ΚΟΣΤΟΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ)

ONLINE ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

 

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ;

PINAKIDA-SCALED

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΩΗΣ

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΥΑ-53821)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

MINETTA

ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ