Μην  αφήνετε  την   Επιτυχία της  Επιχείρησης σας στην Τύχη

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΣτο σημερινό σύνθετο και πολύπλοκο επιχειρηματικό φάσμα κανένας δεν μπορεί να περιορίσει πλήρως τους κινδύνους που ενδεχομένως κρύβονται στο πλαίσιο της καθημερινής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Είναι γεγονός, ότι τα τελευταία χρόνια «οι δείκτες ασφυξίας» της αγοράς χειροτερεύουν. Επιχειρήσεις, εύρωστες μέχρι χθες κλείνουν. Οι πιο πολλές αφήνουν μεγάλα χρέη. Συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι κάποιοι προμηθευτές τους, μη μπορώντας να αντέξουν την απώλεια μιας επισφαλούς απαίτησης, να πτωχεύουν και οι ίδιοι.

Το προϊόν της Ασφάλισης Πιστώσεων στοχεύει ακριβώς σε αυτό το σκοπό, προσπαθώντας να εντοπίσει τους κινδύνους αυτούς ώστε να βοηθήσει τον σύγχρονο επιχειρηματία στη λήψη των σωστών αποφάσεων και στην ενεργοποίηση των κατάλληλων κινήσεων που θα αποτρέψουν ένα δυσάρεστο γεγονός με άμεση επίδραση στην οικονομική κατάσταση της επιχείρησης του.

Αντικείμενο της Ασφαλιστικής Κάλυψης

Είναι η ασφαλιστική κάλυψη των τιμολογημένων απαιτήσεων των Ασφαλισμένων εταιριών, που εγείρονται από τις επί πιστώσει πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών στους πελάτες/οφειλέτες τους και που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.Ο κίνδυνος που καλύπτεται είναι η μη πληρωμή των τιμολογίων/απαιτήσεων αυτών λόγω αφερεγγυότητας των οφειλετών τους.

Ποιες εταιρίες μπορούν να ασφαλιστούν ?

Όλες οι Ελληνικές (Ελληνικό ΑΦΜ) εταιρίες που πραγματοποιούν:

 • πιστωτικό τζίρο (εγχώριο ή και εξαγωγικό) πάνω από € 1.500.000 &τον πραγματοποιούν με περίοδο πίστωσης το πολύ 6 μήνες.

Ασφαλιστική Κάλυψη

Η ασφαλιστική κάλυψη ενεργοποιείται με την λήψη του εγγράφου πιστωτικού ορίου στο οποίο καθορίζεται ένα ποσό κάλυψης / plafond για κάθε ένα πελάτη του Ασφαλισμένου για τον οποίο έχει προηγηθεί αντίστοιχη αίτηση.

Το plafond αυτό δίδεται από τον Ασφαλιστή μετά από σχετική έρευνα που διενεργείται αναφορικά με την πιστοληπτική ικανότητα και την εν γένει οικονομική κατάσταση του πελάτη του Ασφαλισμένου μας.

Ασφαλιστικό Γεγονός & Αποζημίωση

Ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται άμεσα όταν ο πελάτης του καταστεί αφερέγγυος. Η έννοια της αφερεγγυότητας στην Ασφάλιση Πιστώσεων είναι η εξής:

 • Αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής (πτώχευση, μη ικανοποιητική αναγκαστική εκτέλεση κ.λ.π.) ή
 • Η έλευση 6 μηνών από την αρχικά συμφωνηθείσα ημερομηνία πληρωμής της απαίτησης (Καθυστέρησης Πληρωμής / Protracted Default)

Η ασφαλισμένη απαίτηση για κάθε ένα οφειλέτη, θα είναι μικρότερη ή ίση του αντίστοιχου πιστωτικού ορίου.

Η αποζημίωση είναι συνήθως το 80% της ασφαλισμένης απαίτησης κατά την χρονική στιγμή της ζημιάς (80% για τους μη κατονομαζόμενους οφειλέτες).

Η αποζημιωτέα απαίτηση θα είναι, η ασφαλισμένη απαίτηση κατά την χρονική στιγμή της ζημιάς, μείον όλων των ειδών τις επανεισπράξεις από τον οφειλέτη μέχρι την χρονική στιγμή της ζημιάς (επανεισπράξεις σε μετρητά, από επανάκτηση και επαναπώληση αγαθών, χρήση  εγγυητικών επιστολών ή και άλλων εξασφαλίσεων κλπ)

Η μέγιστη αποζημίωση για όλους τους πιθανούς αφερέγγυους οφειλέτες του Ασφαλισμένου, που θα καταβληθεί από την ασφαλιστική εταιρία  για ένα ασφαλιστικό έτος, θα είναι το πολύ ένα πολλαπλάσιο των καθαρών ασφαλίστρων της αντίστοιχης περιόδου. (συνήθως το 20πλάσιο)

Πιστωτικά όρια / ποια είναι η λειτουργία τους?

Ο Ασφαλισμένος αιτείται πιστωτικών ορίων για όλους τους πελάτες του, τρέχοντες ή μελλοντικούς, τα οποία θα πρέπει πάντα να αντιστοιχούν στην μέγιστη πίστωση που υπάρχει ή θα εγερθεί με τον εκάστοτε οφειλέτη.

Τα πιστωτικά όρια καθορίζονται από τον Ασφαλιστή (atradius), γνωστοποιούνται γραπτά στον Ασφαλισμένο και ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο Ασφαλιστής μειώσει ή ακυρώσει ένα πιστωτικό όριο, αυτό θα ισχύσει από την στιγμή της αντίστοιχης γραπτής ειδοποίησης. Απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν πριν από την εν λόγω αλλαγή είναι καλυμμένες με βάση το προηγούμενο πιστωτικό όριο.

Μπορεί να συμφωνηθεί και η λεγόμενη “μη κατονομαζόμενη κάλυψη”, σύμφωνα με την οποία καθορίζεται εξαρχής ένα συγκεκριμένο πιστωτικό όριο μέχρι του οποίου όλοι οι οφειλέτες είναι ασφαλισμένοι (το ύψος του πιστωτικού ορίου συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 10.000-15.000 EURO).

Το πιστωτικό όριο ισοδυναμεί με την μέγιστη αποζημίωση για τον αντίστοιχο οφειλέτη.

Ποιοι κίνδυνοι εξαιρούνται / τι δεν καλύπτεται?

Από την κάλυψη, εξαιρούνται οι οφειλέτες που:

 • Είναι φυσικά πρόσωπα
 • Είναι εταιρίες δημοσίου
 • Είναι εταιρίες οι οποίες άμεσα ή έμμεσα υπόκεινται στον έλεγχο του Ασφαλισμένου.

 Από την κάλυψη, εξαιρούνται οι κίνδυνοι / απαιτήσεις που:

 • Παράγονται από ανωτέρα βία, πόλεμο, επαναστάσεις κλπ.
 • Είναι αμφισβητήσιμες ή μη αναγνωρισμένες (επίμαχες)
 • Είναι προϊόν νομισματικών διακυμάνσεων ή υπερημερίας

Κόστος Ασφάλισης

 • Μηνιαία καταβολή ασφαλίστρων, τα οποία υπολογίζονται από τον μηνιαίο κύκλο εργασιών των ασφαλισμένων οφειλετών του Ασφαλισμένου (εκείνων δηλαδή που έχουν ένα πιστωτικό όριο) ή από τα μηνιαία ασφαλισμένα ανοιχτά υπόλοιπα.
 • Καθορίζεται επίσης ένα ελάχιστο ετήσιο ασφάλιστρο. Στο τέλος της περιόδου γίνεται εκκαθάριση.
 • Έξοδα πιστοληπτικής παρακολούθησης των οφειλετών του.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου?

 • Άμεση ενημέρωση του ασφαλιστή (atradius) σε οποιαδήποτε μορφή επιδείνωσης της πιστοληπτικής συμπεριφοράς οποιουδήποτε οφειλέτη του.
 • Οφείλει να συμπεριφέρεται ως συνετός έμπορος , δηλαδή να κάνει οτιδήποτε για να αποφύγει μια ζημιά, ή να την περιορίσει. (Π.χ. να σταματήσει τις πωλήσεις εάν ο οφειλέτης του χειροτερεύει, να στραφεί εναντίον του προκειμένου να μειώσει την επικείμενη ζημιά, κλπ)
 • Τακτή πληρωμή των ασφαλίστρων
 • Απόλυτη συνεργασία με την atradius, ειδικά σε περιπτώσεις επικείμενης ζημιάς.

Ασφάλιση Πιστώσεων – Ένα δυναμικό επιχειρηματικό εργαλείο.

Η Ασφάλιση Πιστώσεων αποτελεί ένα δυναμικό επιχειρηματικό εργαλείο με ευρύ περιεχόμενο αφού πέρα από την άμεση αποζημίωση του Ασφαλισμένου σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού γεγονότος, το συμβόλαιο:

 • Λειτουργεί ως μέσο χρηματοδότησης του Ασφαλισμένου δοθέντος ότι, ο τελευταίος μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα αποζημίωσης του συμβολαίου σε τρίτους (τράπεζες, οίκους factoring κλπ).
 • Εξασφαλίζει την εκ του ασφαλούς αύξηση των πωλήσεων και εξάπλωσης του Ασφαλισμένου σε νέες αγορές ιδιαίτερα στο εξωτερικό.
 • Παρέχει νομική υποστήριξη στον Ασφαλισμένου σε παγκόσμια κλίμακα κατά την επιδίωξη της είσπραξης της απαίτησης του κατά οποιουδήποτε αφερέγγυου πελάτη του ακόμα και μη ασφαλισμένου. Αυτό γίνεται και πριν αλλά και μετά από την καταβολή της αποζημίωσης.
 • Παρέχει περιοδική και συνεχής παρακολούθηση της πιστοληπτικής ικανότητας των ασφαλισμένων οφειλετών του Ασφαλισμένου.
 • Δίδει έγγραφη και εμπεριστατωμένη ειδοποίηση του Ασφαλισμένου, εάν ανιχνευτεί επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας κάποιου οφειλέτη του.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ-ATRADIUS

ONLINE ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ;

PINAKIDA-SCALED

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΩΗΣ