ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)

Κατόπιν σχετικής τροποποίησης της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας , είναι απαραίτητη η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης από Περιβαλλοντικούς Κινδύνους, σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων ή/ και αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) με κωδικούς ΕΚΑ 160211*, 160213*, 200121*, 200123* και 200135*, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι ακέραιος.

Ο συλλέκτης μεταφορέας, οφείλει να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως . Η καταληκτική ημερομηνία που πρέπει  να προσκομιστεί το σχετικό ασφαλιστήριο στο αρμόδιο υπουργείο είναι η 7η Οκτωβρίου 2020 , αλλά αναμένεται να πάρει μικρή χρονική παράταση.

Η κάλυψη Αστικής ευθύνης προς τρίτους που αφορά συλλογή / μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να ασφαλιστεί για κεφάλαιο  500.000 ευρώ , προσωρινή αποθήκευση από 500.000 ευρώ ή  1.000.000 ευρώ, καθώς επίσης και διασυνοριακή μεταφορά 1.000.000 ευρώ.

 Έκταση της κάλυψης

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του, από την αποκλειστικά και μόνο, αναγραφόμενη στο ασφαλιστήριο αυτό, δραστηριότητά του στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων.

Η κάλυψη αφορά την καταβολή δαπανών για την αντιμετώπιση των συνεπειών από ατυχηματική μόλυνση του περιβάλλοντος και την επαναφορά του στην πρότερη κατάσταση, τις σωματικές βλάβες και/ή τις υλικές ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους, συνεπεία διαφυγής, διασποράς, απελευθέρωσης ή εκπομπής κονιορτού, καπνού, ατμού, αιθάλης, αναθυμιάσεων, οξέων, αλκαλικών, τοξικών χημικών, στερεών, υγρών ή αερίων, αποβλήτων ή άλλων ερεθιστικών ουσιών που ρυπαίνουν ή μολύνουν τα εδάφη, την ατμόσφαιρα ή τις πηγές, τις λίμνες και τα υδάτινα ρεύματα.

ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΙΝΕΤΤΑ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΟ600 – 6001

ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΣΗ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΝ ΤΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΩΔΚΟΙ)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ;

PINAKIDA-SCALED

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΩΗΣ