Επιλογή Σελίδας
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ

Είναι η εισοδηματική προστασία του Ασφαλισμένου από οποιοδήποτε κίνδυνο, μια μορφή επένδυσης, αποταμίευσης, προστασίας της οικογένειας.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

Το πρόσωπο επί της ζωής ή και επί της υγείας του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση.

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

Το πρόσωπο που συνάπτει την ασφαλιστική σύμβαση με την Εταιρεία (Συμβαλλόμενος και Ασφαλισμένος μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Το πρόσωπο που δικαιούται να εισπράξει το ασφάλισμα.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ

Το ποσό που είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει η Εταιρεία στον δικαιούχο ή στον Ασφαλισμένο

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το ποσό για το οποίο καλύπτεται ο Ασφαλισμένος σε περίπτωση ζωής ή θανάτου.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

Το ποσόν που καταβάλλει ο Συμβαλλόμενος στην Εταιρεία για τις παροχές που του προσφέρει.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Είναι η ημερομηνία που αρχίζει η Εταιρεία να καλύπτει τον Ασφαλισμένο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Είναι η ημερομηνία που σταματά η Εταιρεία να καλύπτει τον Ασφαλισμένο.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία έναρξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της Ασφάλισης.

ΔΑΝΕΙΟ

Είναι το ποσόν που χορηγεί η Εταιρεία σαν προκαταβολή στα συμβόλαια ζωής με εγγύηση τη νόμιμη ενεχυρίαση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτά. Το ποσόν αυτό ανέρχεται στο 100% της αξίας εξαγοράς

ΕΞΑΓΟΡΑ

Είναι το ποσόν που βρίσκεται στη διάθεση του Συμβαλλομένου, μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την ημερομηνία έναρξης του συμβολαίου και την πληρωμή των αντίστοιχων ασφαλίστρων (για συμβόλαια με διάρκεια μικρότερη από δέκα χρόνια, μετά τη συμπλήρωση δύο χρόνων).

ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Είναι το μειωμένο κεφάλαιο που προκύπτει αφού εξοφληθούν τα ασφάλιστρα τουλάχιστον των δύο ή τριών πρώτων χρόνων (ανάλογα με τη διάρκεια του συμβολαίου) και έκτοτε σταματήσει η πληρωμή τους, πάντοτε σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου και τους πίνακες μειωμένου ασφαλίσματος.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ

Είναι το ποσόν των χρημάτων που επενδύεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής ασφαλιστικής νομοθεσίας, σε συγκεκριμένες επενδύσεις για να εξασφαλισθούν τα συμφέροντα των ασφαλισμένων.

ΜΕΡΙΣΜΑ

Είναι το ποσόν που προέρχεται από την επένδυση των Μαθηματικών αποθεμάτων σύμφωνα με τους όρους “Συμμετοχή στην απόδοση των επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων” και υπολογίζεται στο τέλος κάθε λογιστικού χρόνου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ;

PINAKIDA-SCALED

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΩΗΣ