Επιλογή Σελίδας
Α. ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ευθύνη της ασφαλιστικής επιχείρησης (ασφαλιστού), η οποία προέρχεται από ασφαλιστική σύμβαση, προϋποθέτει την πιστή τήρηση των όρων της από τα συμβαλλόμενα μέρη (ασφαλισμένα πρόσωπα-αντισυμβαλλόμενος).

Β. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ασφαλιστική σύμβαση καταρτίζεται εγγράφως. Για να υπάρξει ασφαλιστική κάλυψη πριν από την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, απαιτείται σύμβαση προσωρινής κάλυψης, για την οποία η ασφαλιστική επιχείρηση (ασφαλιστής) χορηγεί προσωρινό σημείωμα κάλυψης, το οποίο ισχύει μέχρι την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και πάντως όχι πέρα από την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξεως.

Η χορήγηση στον ασφαλισμένο του ασφαλιστηρίου καθώς και του σημειώματος προσωρινής κάλυψης είναι υποχρεωτική για τον ασφαλιστή, μετά την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη ή και την διεύρυνση υφιστάμενης ασφαλιστικής κάλυψης είναι η ύπαρξη έγκυρης ασφαλιστικής σύμβασης. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ασφαλισμένου προς την ασφαλιστική επιχείρηση, αυτή υποχρεούται στην καταγγελία της μεταξύ τους συμβάσεως ασφαλίσεως.

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στο ασφαλιστήριο γίνεται υποχρεωτική αναγραφή των παρακάτω στοιχείων: του ασφαλισμένου, κυρίου ή κατόχου του οχήματος, της διευθύνσεώς του και του οικείου αστυνομικού τμήματος, του χρόνου ενάρξεως και της διάρκειας ισχύος της ασφαλιστικής συμβάσεως, του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και των λοιπών στοιχείων αναγκαίων για τον προσδιορισμό των ασφαλίστρων, των καλυπτόμενων κινδύνων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα ασφαλιζόμενα ποσά και ο λογαριασμός ασφαλίστρων. Κάθε μεταβολή στα παραπάνω στοιχεία γίνεται και αποδεικνύεται εγγράφως και μόνον και γνωστοποιείται στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Αποκλείεται κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο, ακόμη και ο όρκος.

Δ. ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Η ασφάλιση ισχύει για την κυκλοφορία του οχήματος εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας. Για να χορηγηθεί ασφαλιστική κάλυψη για την κυκλοφορία του οχήματος εκτός Ελλάδος, απαιτείται καταρχήν η ύπαρξη έγκυρης ασφαλιστικής συμβάσεως για την εντός Ελλάδος κυκλοφορία του αυτοκινήτου και επιπλέον σύμβαση επέκτασης της ασφαλιστικής κάλυψης στην αλλοδαπή.

Η τελευταία καταρτίζεται με την έκδοση από τον ασφαλιστή ειδικής πρόσθετης πράξης επέκτασης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην αλλοδαπή, στην οποία ορίζονται οι χώρες στις οποίες θα ισχύει η ασφάλιση, οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι, τα ανώτατα κατά κίνδυνο ασφαλιστικά ποσά, η διάρκεια της ασφάλισης και τα ασφάλιστρα, τα οποία και καταβάλλονται εφάπαξ. Σε περίπτωση υπάρξεως επέκτασης της ασφαλίσεως εκτός Ελλάδος, η ασφαλιστική κάλυψη από την κυκλοφορία του οχήματος εντός Ελλάδος συνεχίζει να παρέχεται μόνο δυνάμει του αρχικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή του προσωρινού σημειώματος κάλυψης.

Για την επέκταση σύμφωνα με τα παραπάνω, της ασφαλιστικής κάλυψης στην αλλοδαπή, ο ασφαλιστής χορηγεί στον ασφαλισμένο ειδικό πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα), σύμφωνα με το Ν.486/76, όπως κωδικοποιήθηκε με το Δ/μα 237/ ΦΕΚ 110/86. Ακύρωση του πιο πάνω πιστοποιητικού Διεθνούς Ασφάλισης απαγορεύεται να γίνει μετά την έναρξη του χρόνου ισχύος του.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ;

PINAKIDA-SCALED

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΩΗΣ