Επιλογή Σελίδας
Σκοπός του παρόντος είναι να ενημερωθεί ο επισκέπτης του μητρώου με την ονομασία «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» (Ε.ΣΗ.Π. Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών) για το καθεστώς που διέπει το εν λόγω μητρώο, τα στοιχεία του διαμεσολαβητή που καταχωρίζονται σε αυτό καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν στη λειτουργία του.

Το «Ε.ΣΗ.Π. Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» έχει ως στόχο, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/92/ΕΚ, να επιτρέπει στους καταναλωτές ασφαλιστικών προϊόντων μέσω μιας ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας να επαληθεύουν ότι ο επαγγελματίας με τον οποίο έρχονται σε επαφή στο πλαίσιο πώλησης ενός ασφαλιστικού προϊόντος, είναι νόμιμα εγγεγραμμένος στα μητρώα των Επιμελητηρίων, πλήρως πιστοποιημένος και κατά συνέπεια ότι ασκεί τη δραστηριότητα της διαμεσολάβησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κάθε διαμεσολαβητής είναι υποχρεωμένος κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 3 του π.δ.190/2006 να εγγράφεται στο αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της έδρας του, το οποίο τηρεί Μητρώο Εγγεγραμμένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών με καταχώρηση συγκεκριμένων στοιχείων. Η εγγραφή γίνεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, όπως αυτές ρητά ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ.190/2006 και των άρθρων 7 και 17 του ν. 1569/1985 και έχουν εξειδικευθεί με την υπ’ αριθμ. Υ.Α. Κ3-8010/2007 και ισχύει για τρία χρόνια.

Για να δείτε τα στοιχεία της εταιρίας μας παρακαλώ να κάνετε αναζήτηση καταχωρώντας το ΑΦΜ 998967531

Για να δείτε τα στοιχεία της εταιρίας μας παρακαλώ να κάνετε αναζήτηση καταχωρώντας το ΑΦΜ 998967531

ONLINE ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ;

PINAKIDA-SCALED

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΩΗΣ